Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím při nakupování.

Základní ustanovení

Prodávající
Bário s.r.o., IČ: 62579479, DIČ: CZ62579479, sídlo Lomená 119, 251 64 Mnichovice. Kamenný obchod Černokostelecká 1168/90 Praha 10
Kupující
Kupujícímu nevznikají koupí produktu z nabídky firmy Bário žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či jiných ochranných prvků jejich právoplatných majitelů.
Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Ceny
Ceny uvedené v obchodě firmy Bário jsou smluvní. Prodávající si vyhrazuje ceny změnit v případě chyby v systému či jiné technické poruchy. V tomto případě bude vždy kupující o tomto faktu seznámen. Množstevní ceny uvedené u vybraných produktů jsou platné pouze při nákupu přes internet. V případě nákupu v kamenném obchodě je nelze uplatňovat.
Objednávání zboží
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, v případě, že nedojde k situaci ad. III. V případě, že objednané zboží nebude aktuálně skladem, bude kupující o tomto faktu uvědoměn. Většina zboží prodávaného v obchodě firmy Bário je skladem v běžném množství, ale může docházet ke krátkodobým výpadkům dodavatelů (například v době italských prázdnin).
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • elektronickou poštou na adrese caffe@bario.cz
 • telefonicky nebo faxem: +420 274 822 817 ( Po-Pá 10:00 – 17:00 )
 • osobně na adrese Černokostelecká 1168/90 Praha 10

V případě objednání přes e-shop je kupující povinnen se zaregistrovat. Registrace je nutná z důvodu ověření zletilosti kupujícího pro případ nákupu alkoholických nápojů. Potvrzením registrace kupující čestně prohlašuje, že všechny zadané informace jsou pravdivé.
Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
  Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
  Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 2. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 3. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 4. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny společnosti Bário s.r.o., Černokostelecká 1168/90, Praha 10 či na adresu elektronické pošty prodávajícího caffe@bario.cz

Vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
  Reklamaci může kupující zasílat na adresu provozovny společnosti Bário s.r.o., Černokostelecká 1168/90, Praha 10 či na adresu elektronické pošty Prodávajícího caffe@bario.cz
 2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 1. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 3. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Platební podmínky
Při nákupu v e-shopu či na prodejním místě je možné uplatnit následující metody platby:
- platba v hotovosti při nákupu
- platba předem bankovním převodem
- na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky

 1. Osobní odběr: zboží je možné vyzvednout osobně po konfirmaci objednávky prodávajícím. V případě platby hotově si zboží může převzít kdokoli, kdo se prokáže číslem objednávky. V případě úhrady převodem bude zkontrolována totožnost přebírající osoby. Zboží uhrazené převodem nebude předáno jiné osobě, než kupujícímu, pokud kupující neuvede osobu, která může objednávku vyzvednout na něj.
 2. Zasílání přepravní službou PPL / Česká pošta: zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL nebo Českou poštou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 až 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku přeprav na e-shopu v den objednávky.
 3. Rozvoz zboží po Praze: zboží je kupujícímu možné po Praze rozvést. Při objednávce nad 10 000 Kč vč. DPH je rozvoz po Praze ZDARMA. Rozvozy se uskutečňují zpravidla do druhého až třetího dne dle aktuálního stavu objednávek a skladu. Po individuální dohodě je možné zboží rozvést i v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušení zabalení zásilky či poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu nebo přiložené faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu caffe@bario.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Záruční podmínky
Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.
Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Další zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Ostatní
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Novinky

Začali jsme dovážet Olej Colognole Laudemio

Olej Colognole Laudemio

Nákupní košík

Položek v košíku: 0
Celkem: 0 Kč
Zobrazit košík
Obchodní podmínky

Přihlášení

Zapomenuté heslo
Nová registrace
Bário 2009-2018